photo3
photo1
aec_rot
maricaiztok2_rot

За нас

„Техенерго” ЕAД е компания с 50 годишен опит в областта на автоматизацията и управлението на технологични процеси в енергетиката и промишлеността, въвеждане на нови автоматизирани системи при изграждане, модернизация и рехабилитация на мощности в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и обекти от енергийната инфраструктура. Тя извършва научноизследователска, проектантска, конструкторска и инженерингова дейност в областта на управление и контрол на горивните процеси и изпитване на технически и експлоатационни показатели на енергийни съоръжения.

„Техненерго” ЕАД разработва и внедрява нови енергийни технологии и технологични схеми, които опазват околната среда от замърсяване при ремонтни дейности и модернизация на енергийни обекти. Водещите позиции на компанията, богатият опит и експертен потенциал дадоха възможност да реализира нови успешни проекти за въвеждане на най-съвременни системи за автоматизация и управление в електроенергетиката, електроенергийния пазар и електротранспорта.

Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на Диспечерски център – Пловдив на НКЖИ

Наладка и пуск на Релейни Защити за КоГЕЦ “Коген Загоре”

Проверка на релейни защити за ТОПЛОФИКАЦИЯ „София“

Настройки на надлъжни диференциални защити в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Политика по качество

  • Отговорност за качество, здраве и безопасност при работа и околна среда на ТЕХЕНЕРГО ЕАД

    ТЕХЕНЕРГО ЕАД се стреми да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качество спрямо всички свои дейности и да окуражава и поддържа развитието на своя персонал.

    Свали нашата политика по качество

Инж. ИВАН АЙОЛОВ, Изпълнителен директор и Член на Съвета на Директорите

Инж. Иван Айолов притежава повече от 37 годишен опит в електроснадбяването и управлението на енергийната система на България. Той завършва Техническия университет в София със специалност ”Електрически мрежи и системи” и специализация „Автоматизация на електроенергийната система”. Специализира „Стопанско управление” в Стопанската академия в Москва и Университет за национално и световно стопанство (УНСС) в София.

Професионалният му път преминава през различни ръководни позиции в Министерство на енергетиката, Националната електрическа компания ЕАД (НЕК), Електроенергиен системен оператор (EСО) EАД и Предприятие ”Мрежи високо напрежение” ЕАД. Бил е генерален директор на „Електроимпекс” АД и изпълнителен директор на „Трафосервиз” ЕАД. От 2005 до декември 2006 година е член на Съвета на директорите на НЕК ЕАД и Управител на Предприятие „Мрежи Високо Напрежение” ЕАД. Работи по различни големи проекти за модернизация и рехабилитация на електропреносната система. В периода 2007-2010 е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ЕСО ЕАД и представлява Електроенергиен системен оператор ЕАД в Асамблеята на ЕNTSO-E (Eвропейска организация на електропреносните оператори). От 2010 до 2013 година е изпълнителен директор на „Техенерго” EАД. От юли 2013 до август 2014 година е заместник – министър на Министерство на икономиката и енергетиката с ресор Енергетика. От август 2014 година е изпълнителен директор на „Техенерго” EАД.