Метрологична лаборатория за проверка на водомери и топломери

Метрологична лаборатория за проверка на водомери и топломери е оправомощена със заповед на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да извършва първоначална и последваща проверка на водомери, топломери и компоненти на комбинирани и хибридни топломери.

Лабораторията извършва проверките съгласно изискванията на Закона за измерване и наредбите по прилагането му – Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, БДС EN 1434, BS EN 60751, БДС 17390-97 и Методика за проверка на топломери № МП-08/2007 на БИМ.

Лабораторията е създала, внедрила и поддържа система за управление за дейността си по проверки на водомери и топломери съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Лабораторията е снабдена със собствени технически средства – еталони и спомагателно оборудване, необходими за извършването на проверките на водомери и топломери, за които е оправомощена:

  • водомери за студена вода с номинален разход до 6 m³/h и клас на точност А, В и С;
  • водомери за топла вода с номинален разход до 6 m³/h и клас на точност А, В и С;
  • неделими, делими и хибридни топломери с максимален разход до 16 m³/h и клас на точност 2 и 3

Лабораторията извършва проверка на топломери на топлофикационни дружества в страната. Клиенти на лабораторията от нейното създаване да днес са „Топлофикация София” ЕАД, „Топлофикация Плевен” ЕАД, „Топлофикация Пловдив” ЕАД, „Топлофикация Перник” ЕАД, АЕЦ „Козлодуй”, „Топлофикация Сливен” ЕАД, „Топлофикация Разград” ЕАД, „Топлофикация Казанлък” ЕАД, „Топлофикация Габрово” ЕАД, „Топлофикация Търново” ЕАД, „Топлофикация Враца” ЕАД.

В лабораторията се проверяват водомери по заявка на граждани – по желание на клиента или след направено предписание от служители на Софийска вода.

РАБОТНО ВРЕМЕ на лабораторията ЗА КЛИЕНТИ

От понеделник до петък от 8:30 часа до 17:00 часа

Ц Е Н О Р А З П И С

на услугите, извършвани за граждани

в Метрологична лаборатория за проверка на водомери и топломери

laboratoriya-price-no-toplomer