Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на Диспечерски център – Пловдив на НКЖИ

Наладка и пуск на Релейни Защити за КоГЕЦ “Коген Загоре”

Проверка на релейни защити за ТОПЛОФИКАЦИЯ „София“

Настройки на надлъжни диференциални защити в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Система за управление на технологичните процеси в “Метрополитен София” ЕАД

Измерване на количество електрическа енергия на потребители, участници в електроенергийния пазар

Изграждане на инфомационно-управляваща система в реално време за „ЕФГ” АД

Доставки и СМР по изграждане на открита разпределителна уредба /ОРУ/-110 kV към ТЕЦ „ ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Довършителни строително-монтажни работи на ВЕЦ ”АЕЦ Козлодуй”

Реконструкция на РМГУ на Котел 1 – Котел 6 за преминаване от мазут на газьол в „Девен” АД

Mонтаж на системи по електрическата част на сероочистваща инсталация на 5 и 6 блок на ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД