ayolov

Новата Система за Енергиен мениджмънт, която „Техенерго”ЕАД и „ТЕЛЕКОНТ” ЕООД разработиха и внедриха, е стъпка към изграждане на конкурентен електроенергиен пазар в България, казва изпълнителният директор на „Техенерго”ЕАД инж. Иван Айолов в интервю пред сп.”Енергия”. Той посочва, че подобни системи ще повишат значително ефективността на електроенергийния сектор и са неотменна част за крупните участници при предстоящата либерализация на пазара. Системата вече се използва успешно от Координатора на Балансираща Група- „Енергийна Финансова Група”АД.

OP Transport logo

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизградения Диспечерски център – Пловдив на ДП ”Национална компания Железопътна Инфраструктура”. Обектът е част от проекта ”Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград, по коридор IV, IX, фаза 2 „Първомай – Свиленград”, финансиран от ОП ”Транспорт”.

Проектът ще подобри на сградата и ще гарантира сигурността на управление на движението на влаковете. Успешното му завършване е резултат от опита и професионализма на служителите на компанията. Това е вторият проект в областта на транспортната инфраструктура, изпълнен от „Техенерго” ЕАД след този за проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Система за управление на технологичните процеси в “Метрополитен София” ЕАД.

neftochim

„Техенерго” ЕАД започна изпълнението на два нови проекта за проверка на релейни защити в ТЕЦ ”София” на „Топлофикация София” ЕАД и в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

Осъществените дейности по договора за ”Настройки на Надлъжни Диференциални защити” в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД ще позволят бърз и коректен обмен на голямо количество информация между защитите чрез оптична връзка. При изпълнение на поръчката „Техенерго”ЕАД ще реши редица сложни проблеми.

„Техенерго” ЕАД заедно с „ТЕЛЕКОНТ” ЕООД успешно разработиха и въведоха нова Система за Енергиен мениджъмънт (Energy Management System – EMS) в Координатора на Балансираща Група- „Енергийна Финансова Група” АД. С нея „Техенерго” ЕАД разширява портфолиото от дейности, в които работи. Системата е резултат от опита и работата на високвалифицираните специалисти в областта на електроенергийния пазар и автоматиката, с които компанията разполага. Тя спомага за развитието на конкурентен електроенергиен пазар в България.

Целта й е да създаде условия за компенсиране на разхода на електроенергия на балансираща група за даден период от време с оглед на това потребената енергия да не превишава заявения график за периода. Тя дава възможност на Координатора на Балансиращата група да получава междинни резултати на по-малки интервали в рамките на часа. Електроенергийният системен оператор контролира КБГ на един час. С помощта на система координаторът ще може да надвишава временно лимитите, но ще регулира потребяваната електроенергия в края на часа, за да спази заявения график.

scheme

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на най-модерна и съвременна Система за управление в реално време на технологичните процеси на втория метродиаметър на „Метрополитен София” ЕАД в отсечката метростанция ”Обеля” – бул ”Ломско шосе” – пътен възел ”Надежда”. Успешна реализация на проекта компанията разширява пазарните си позиции като навлиза в областта на електротранспорта и транспортната инфраструктура. „Енергоремонт холдинг” АД спечели поръчка на „Метрополитен София” ЕАД за строително монтажни дейности на четири метростанции и възложи изпълнението на част от дейностите на компанията.

Тя работи заедно с “ТЕЛЕКОНТ” ЕООД по въвеждането на новата система, която се базира на високотехнологичен хардуер. Те предложиха ново технологично решение, използвайки опита на Метрополитените в Сингапур, Венецуела и Чили. Техническите средства, чрез които е изградена системата са базирани на VME-BUS компютри, конструирани за изграждане на промишлени системи, работещи в режим на Реално Време. Същата техника от години се използва рли изграждането на системи за управление в атомната енергетика, самолетостроенето, ЖП-транспорта и пр.

Новата система позволява управление и контрол на осветлението в метростанциите и тунелите, помпените станции за питейни и отпадни води, вентилацията и отоплението в тунелите. Системата осигурява местно и дистанционно телеуправление от Централен Диспечерски пунк на четири подстанции, които захранват с електроенергия влаковите композиции и позволят движението им(тягово понизителни станции) и една подстанция.

Техенерго” ЕАД завърши изпълнението на договор „Сервизното обслужване на Система А 50 в РЕК ”Битоля” в Република Македония. РЕК ”Битоля” е най-големият производител на електроенергия от въглища в страната.

Системата А50 контролира парогенераторите, изгарящи въглища посредством следене излъчването на факела във видимата и близка инфрачервена област на спектъра, амплитуден и честотен анализ на получените сигнали и изработване на сигнали за управление и защита.

По време на изпълнението на договора са монтирани са нови фотодатчици Р31-IR и са демонтирани модулаторите и защитните клапи, които отговарят на най- съвременните технически изисквания. В хода на изпълнението на договора „Техенерго” предложи нови решения. Успешното завършване на договора в РЕК ”Битоля” гарантира защита на котел 1 от угасване и надеждната работа на централата.

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проект ”Реконструкция на запалителната система” на седми котел в ТЕЦ „Девен” АД за преминаване от пропан – бутан на газьол. Котелът е базов за централата. Той работи на кипящ слой и е един от уникалните в България.

Специалисти от „Техенерго” ЕАД изпълниха решение, предложено от „Девен“ АД, с което да се гарантира надеждната работа на запалките, а с това и на разпалващите (стабилизиращи) горелки. Газовите запалки, работещи на пропан-бутан са заменени с нови, работещи на гориво нафта, с каквото работят и горелките. Отпадна поддръжката на газовата инсталация – необходимостта винаги да има пълна резервна бутилка пропан-бутан.

Изработени са шест (пет работни и една резервна) нафтови запалителни горелки ZD25, комплект с блок А47 за йонизационен контрол.

По време на планов ремонт на котела бяха преработени електрическите връзки в таблата за управление, схемата за подаване на гориво към запалките, както и схемата за продухването им. Монтирани бяха новите запалки и котела бе запален на нафта.