Техенерго” ЕАД завърши изпълнението на договор „Сервизното обслужване на Система А 50 в РЕК ”Битоля” в Република Македония. РЕК ”Битоля” е най-големият производител на електроенергия от въглища в страната.

Системата А50 контролира парогенераторите, изгарящи въглища посредством следене излъчването на факела във видимата и близка инфрачервена област на спектъра, амплитуден и честотен анализ на получените сигнали и изработване на сигнали за управление и защита.

По време на изпълнението на договора са монтирани са нови фотодатчици Р31-IR и са демонтирани модулаторите и защитните клапи, които отговарят на най- съвременните технически изисквания. В хода на изпълнението на договора „Техенерго” предложи нови решения. Успешното завършване на договора в РЕК ”Битоля” гарантира защита на котел 1 от угасване и надеждната работа на централата.

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проект ”Реконструкция на запалителната система” на седми котел в ТЕЦ „Девен” АД за преминаване от пропан – бутан на газьол. Котелът е базов за централата. Той работи на кипящ слой и е един от уникалните в България.

Специалисти от „Техенерго” ЕАД изпълниха решение, предложено от „Девен“ АД, с което да се гарантира надеждната работа на запалките, а с това и на разпалващите (стабилизиращи) горелки. Газовите запалки, работещи на пропан-бутан са заменени с нови, работещи на гориво нафта, с каквото работят и горелките. Отпадна поддръжката на газовата инсталация – необходимостта винаги да има пълна резервна бутилка пропан-бутан.

Изработени са шест (пет работни и една резервна) нафтови запалителни горелки ZD25, комплект с блок А47 за йонизационен контрол.

По време на планов ремонт на котела бяха преработени електрическите връзки в таблата за управление, схемата за подаване на гориво към запалките, както и схемата за продухването им. Монтирани бяха новите запалки и котела бе запален на нафта.

„Техенерго” ЕАД успешно завърши проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на най-модерна и съвременна Система за управление в реално време на технологичните процеси на втория метродиаметър на „Метрополитен София” ЕАД в отсечката метростанция ”Обеля” – бул ”Ломско шосе” – пътен възел ”Надежда”. Успешна реализация на проекта компанията разширява пазарните си позиции като навлиза в областта на електротранспорта и транспортната инфраструктура. „Енергоремонт холдинг” АД спечели поръчка на „Метрополитен София” ЕАД за строително монтажни дейности на четири метростанции и възложи изпълнението на част от дейностите на компанията.

Тя работи заедно с “ТЕЛЕКОНТ” ЕООД по въвеждането на новата система, която се базира на високотехнологичен хардуер. Те предложиха ново технологично решение, използвайки опита на Метрополитените в Сингапур, Венецуела и Чили. Техническите средства, чрез които е изградена системата са базирани на VME-BUS компютри, конструирани за изграждане на промишлени системи, работещи в режим на Реално Време. Същата техника от години се използва рли изграждането на системи за управление в атомната енергетика, самолетостроенето, ЖП-транспорта и пр.

Новата система позволява управление и контрол на осветлението в метростанциите и тунелите, помпените станции за питейни и отпадни води, вентилацията и отоплението в тунелите. Системата осигурява местно и дистанционно телеуправление от Централен Диспечерски пунк на четири подстанции, които захранват с електроенергия влаковите композиции и позволят движението им(тягово понизителни станции) и една подстанция.