Клиент:Девен АД

Задачата е замяна на разпалващото гориво на Котли 1-6 от мазут на нафта( газьол за извънпътна техника).Проектът за реконструкцията на разпалващите горивни уредби бе разработен на базата оборудване и апаратура както на „Техенерго“ ЕАД, така и на водещи световни фирми – OILON, KUHME и FIREYE. Той е осъществен на няколко етапа. Реконструкцията гарантира надеждната и безопасна експлоатация на парогенераторите във всички режими на работа и осигурява значителна икономия на топло и електроенергия. Отпадна мазутно стопанстово – съответно разходите за поддръжката му. Повишена бе и степента на взривобезопасност, след замяната на газовите инсталации на котлите с инсталации за газьол към запалителните горелки

Осъществените дейности включват изграждане на нови инсталации за мазут и пара около котлите, преработени са разпалващите горелки, като старите мазутни форсунки бяха заменени с нови “Y” –разпръсквачи, осигуряващи по-добро изгаряне на горивото и ниски емисии на NOx по време на разпалването.Датчиците за контрол на факела на горелките бяха пренастроени съобразно новото гориво.Промените в алгоритмите бяха във връзка с новото гориво и отразени в съществуващия софтуер и хардуер за управление.Изготвени са нови инструкции за експлоатация за разпалващите горивни уредби и проведено обучение на персонала по време на пусковите работи.

На 22.03.2012 г. беше запален Котел 6 с новото гориво нафта, а след това– Котел 3 и Котел 2. Осъществените дейности завършиха с подписване на протокол без забележки и влизане в силата на 12 месечна гаранция.

От декември 2012 г. до март 2013 г. поетапно пък бяха заменени пропан-бутановите запалки на котлите със запалителни горелки с йонизационен контрол на гориво нафта (нафтови запалки) в комплект с блок А47, производство на „Техенерго“ ЕАД. На всеки от котлите бяха изработени нови линии за подаване на гориво към запалките, както и за въздух за тяхното продухване.